Privacy Policy
Effective date: May 26, 2018

BALTIC CLEAN 360 OÜ (edaspidi ka „meie” erinevates käänetes) haldab veebisaiti http://www.clean360.ee (edaspidi „teenus”).
Käesoleval lehel tutvustame teile, milline on meie poliitika seoses isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamisega juhul, kui te kasutate meie teenust ja millised valikuvõimalused on teil seoses nende andmetega.

Me kasutame teie andmeid selleks, et pakkuda teile teenust ja seda paremaks muuta. Teenuse kasutamisega annate oma nõusoleku teabe kogumiseks ja kasutamiseks vastavalt käesolevale poliitikale.

Juhul kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole sätestatud teisiti, on käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatavatel mõistetel sama tähendus nagu meie lepingutingimustes kasutatavatel mõistetel, mis on kättesaadavad veebisaidil http://www.clean360.ee

Mõisted
Teenus

„Teenus” – veebisait http://www.clean360.ee, mida haldab BALTIC CLEAN 360 OÜ.

Isikuandmed

„Isikuandmed” – andmed elava isiku kohta, keda saab nende andmete (või nende andmete ja muu meie valduses oleva või meie valdusse tõenäoliselt sattuda võiva teabe) põhjal tuvastada.

Kasutusandmed

„Kasutusandmed” – automaatselt kogutavad andmed, mis tekivad kas teenuse kasutamisel või saadakse teenuse enese taristu kaudu (näiteks veebilehel viibimise kestus).

Cookies

„Cookies” – väike andmeplokk, mis salvestatakse teie seadmesse (arvutisse või mobiilseadmesse).

Vastutav töötleja

„Vastutav töötleja” – füüsiline või juriidiline isik, kes (üksi või koos või ühiselt teiste isikutega) määrab kindlaks, mis eesmärgil ja mil viisil isikuandmeid töödeldakse või peab töötlema. Käesoleva privaatsuspoliitika mõistes oleme meie teie isikuandmete vastutav töötleja.

Volitatud töötlejad (või teenuseosutajad)

„Volitatud töötleja (või teenuseosutaja)” – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid vastutava töötleja nimel.

Me võime kasutada erinevate teenuseosutajate teenuseid, et teie andmeid tõhusamalt töödelda.

Andmesubjekt (või kasutaja)

„Andmesubjekt” – elav isik, kes kasutab meie teenust ning kellele kuuluvad isikuandmed.

Teabe kogumine ja kasutamine

Me kogume erinevatel eesmärkidel mitmesugust eri liiki teavet, et teile oma teenust pakkuda ja seda paremaks muuta.

Kogutavate andmete liigid
Isikuandmed

Kui te kasutate meie teenust, võime paluda teil anda meile isikut tuvastada võimaldavat, teatud teavet, mida saame kasutada teiega ühenduse võtmiseks või teie tuvastamiseks (edaspidi „isikuandmed”). Isikut tuvastada võimaldav teave on muuhulgas järgmine:

E-posti aadress
Ees- ja perekonnanimi
Telefoninumber
Kodune aadress, haldusüksus, sihtnumber, linn
Cookies ja kasutusandmed
Me võime kasutada teie isikuandmeid selleks, et saata teile uudiskirju, turundus- või reklaammaterjale ja muud teavet, mis võiks teile huvi pakkuda. Te võite loobuda mõnest või kõigist nimetatud teavitustest; loobumiseks võtke meiega ühendust.

Kasutusandmed

Samuti võime koguda teavet selle kohta, kuidas teenuse veebisaidile sisenetakse ja kuidas teenust kasutatakse (edaspidi „kasutusandmed”). Sellised kasutusandmed võivad hõlmata näiteks teie arvuti internetiaadressi (nt IP-aadressi), veebilehitseja liiki ja versiooni, milliseid meie teenuse veebilehti te külastasite, külastuse kellaaega ja kuupäeva ning neil lehtedel viibimise kestust, seadme unikaalset identifikaatorit ja muid diagnostilisi andmeid.

Asukohaandmed

Teie loal võime kasutada ja salvestada teavet teie asukoha kohta (edaspidi „asukohaandmed”). Me kasutame neid andmeid oma teenuse tutvustamiseks, paremaks muutmiseks ning teie vajadustele kohandamiseks. Te saate asukohateenused oma seadme seadistustes ise sisse või välja lülitada, kui meie teenuseid kasutate.

Cookies andmete jälgimine

Me kasutame cookieseid ja teisi sarnaseid jälgimistehnoloogiaid selleks, et jälgida meie teenusega toimuvat ning saame seoses sellega teatud teavet. Cookies on väikesemahulised andmefailid, mis võivad sisaldada anonüümset unikaalset identifikaatorit.
Cookies saadetakse veebisaidilt teie veebilehitsejale ning salvestatakse teie seadmes.

Jälgimistehnoloogiatest kasutame veel veebimajakaid, tääge ja skripte, et koguda ja jälgida teavet ning oma teenust paremaks muuta ja analüüsida. Te võite seadistada oma veebilehitseja nõnda, et see keeldub kõikidest cookiestest või annab teile märku, kui neid saadetakse. Kuid juhul kui te cookiestest keeldute, ei pruugi mõni osa meie teenusest teile kättesaadav olla.

Kasutame näiteks järgmisi cookiseid:

Seansi Cookies. Seansicookieseid kasutame oma teenuse haldamiseks.
Eelistuste Cookies. Eelistuste cookieseid kasutame teie eelistuste ja mitmesuguste seadistuste meelde jätmiseks.
Turva Cookies. Turvacookieseid kasutame turvalisuse tagamiseks.
Reklaami Cookies. Reklaamicookieseid kasutame selleks, et saata teile reklaame, mis võivad olla teie jaoks asjakohased või huvipakkuvad.
Andmete kasutamine

BALTIC CLEAN 360 OÜ kasutab kogutud andmeid mitmesugustel eesmärkidel:

Teenuse osutamiseks ja haldamiseks
Teie teavitamiseks teenusega seoses toimunud muutustest
Teenuse interaktiivsele osale juurdepääsu tagamiseks, juhul kui selle võimaluse valite
Klienditoe pakkumiseks
Analüütilise või väärtusliku teabe kogumiseks, et teenust paremaks muuta
Teenuse kasutatavuse jälgimiseks
Tehniliste probleemide tuvastamiseks, ennetamiseks ja lahendamiseks
Uudiste, eripakkumiste ja üldise teabe saatmiseks meie poolt pakutavate muude kaupade, teenuste ja ettevõtmiste kohta, mis on sarnased neile, mida olete juba ostnud või mille kohta päringuid teinud, välja arvatud juhul, kui olete avaldanud soovi sellisest teabest loobuda
Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) kohaselt
Kui te asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), sõltub BALTIC CLEAN 360 OÜ õiguslik alus käesolevas
privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete kogumisel ja töötlemisel meie kogutavatest isikuandmetest
ja sellest, millises konkreetses kontekstis me neid kogume.

BALTIC CLEAN 360 OÜ võib töödelda teie isikuandmeid:

Sest meil on tarvis täita teiega sõlmitud lepingut
Sest olete andnud meile selleks loa
Sest töötlemine on meie õigustatud huvides ning seda ei kaalu üles teie õigused
Maksete töötluseks
Seaduste täitmiseks
Andmete säilitamine

BALTIC CLEAN 360 OÜ säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide täitmiseks. Me säilitame ja kasutame teie isikuandmeid sel määral, mil see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui peame teie andmeid säilitama vastavalt kohaldatavatele seadustele), vaidluste lahendamiseks ja meie õiguslike lepingute ja poliitikate täitmise tagamiseks.

BALTIC CLEAN 360 OÜ säilitab kasutusandmeid ka sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse üldiselt lühema aja jooksul, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse meie teenuse turvalisuse tugevdamiseks või funktsionaalsuse parandamiseks või kui andmete pikemaajalist säilitamist nõuab seadus.

Andmete edastamine

Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid võidakse edastada ja hoida arvutites, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud riiklikku alluvusala, kus andmekaitse seadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni omadest. Kui te asute väljaspool Eestit ja otsustate meile oma andmeid anda, siis teadke, et edastame need andmed, sealhulgas isikuandmed Eestisse ja töötleme neid siin.

Käesoleva privaatsuspoliitikaga soostumisega ning sellele järgnenud teabe edastamisega olete andnud oma nõusoleku selliseks andmete edastamiseks.

BALTIC CLEAN 360 OÜ võtab tarvitusele kõik selleks vajalikud mõistlikud meetmed, et tagada teie andmete turvaline ja käesoleva privaatsuspoliitikaga kooskõlas olev kohtlemine ning et teie isikuandmeid edastataks vaid sellistele organisatsioonidele ja riikidele, kus rakendatakse piisavaid kontrollimeetmeid, sh teie andmete ja muu isikliku teabe turvalisuse tagamiseks.

Andmete avaldamine
Äritehing

Kui BALTIC CLEAN 360 OÜ osaleb ühinemises, omandamises või varade müügis, võidakse teie isikuandmeid edastada. Me teavitame teid enne seda, kui teie isikuandmed edastatakse ning nende suhtes hakkab kehtima uus privaatsuspoliitika.

Avaldamine õiguskaitse eesmärgil

Teatud asjaoludel võib BALTIC CLEAN 360 OÜ olla kohustatud avaldama teie isikuandmeid, kui selline kohustus tuleneb seadusest või kui avaliku sektori asutus (näiteks kohus või riigiasutus) seda põhjendatult nõuab.

Õiguslikud nõuded

BALTIC CLEAN 360 OÜ võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, et see on vajalik:

Juriidilise kohustuse täitmiseks
BEST BALTIC CLEAN 360 OÜ õiguste või vara kaitseks
Teenusega seotud võimaliku rikkumise ärahoidmiseks või uurimiseks
Teenuse kasutajate isikliku ohutuse või avalikkuse kaitseks
Enda kaitseks õigusliku vastutuse eest
Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile tähtis, kuid teadke, et ükski andmete internetis edastamise või elektroonilise säilitamise viis ei ole 100-protsendiliselt turvaline. Kuigi me püüame teie isikuandmete kaitseks kasutada kaubanduslikult vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust. Teie andmekaitsealased õigused vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

Kui te olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) elanik, siis on teil teatud andmekaitsealased õigused. BEST BALTIC CLEAN 360 OÜ püüab võtta mõistlikke meetmeid selleks, et saaksite oma isikuandmeid parandada, muuta, kustutada või piirata nende kasutamist.

Kui te soovite, et teid teavitataks sellest, millised isikuandmed meil teie kohta on ja kui te soovite nende eemaldamist meie süsteemidest, siis võtke palun meiega ühendust.

Teatud asjaoludel on teil järgmised andmekaitsealased õigused:

Õigus omada juurdepääsu sellele teabele, mis meil teie kohta on, õigus seda ajakohastada või kustutada. Juhul kui see on võimalik, saate otse oma konto seadistuste kaudu juurdepääsu oma isikuandmetele, et neid ajakohastada või nõuda nende kustutamist. Kui see teil ise ei õnnestu, siis võtke abi saamiseks meiega ühendust.

Õigus parandustele. Teil on õigus lasta enda kohta käivat teavet parandada, juhul kui see on ebaõige või mittetäielik. Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Teil on õigus meilt nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
Andmete ülekandmise õigus. Teil on õigus saada koopia teabest, mis meil teie kohta on, struktureeritud, masinloetaval kujul ja üldkasutatavas vormingus.

Õigus nõusolek tagasi võtta. Teil on õigus igal ajal võtta tagasi nõusolek, mille olete andnud ettevõttele BALTIC CLEAN 360 OÜ oma isikuandmete töötlemiseks.

Teadke, et me võime paluda teil tõendada oma isikusamasust enne sellistele nõudmistele vastamist. Teil on õigus esitada andmekaitseasutusele kaebus selle kohta, kuidas meie kogume või kasutame teie isikuandmeid. Kui soovite selle kohta rohkem teavet, siis pöörduge oma kohaliku andmekaitseasutuse poole Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

Teenuseosutajad

Teenuse osutamisel võime kasutada kolmandatest isikutest äriühinguid või füüsilisi isikuid (edaspidi „teenuseosutajad”) selleks, et nad osutaksid teenust meie nimel, osutaksid meie teenusega seotud muid teenuseid või aitaksid meil analüüsida seda, kuidas meie teenust kasutatakse.
Nimetatud kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult selleks, et täita meie nimel neid ülesandeid ning neil on keelatud neid avaldada või ühelgi muul otstarbel kasutada.

Analüüs

Me võime kasutada kolmandatest isikutest teenuseosutajaid oma teenuse kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks.

Google Analytics

Google Analytics on Google’i pakutav veebianalüüsi teenus, millega jälgitakse liiklust veebisaidil ja koostatakse selle kohta aruandeid. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks. Neid andmeid jagatakse teiste Google’i osutatavate teenustega. Google võib kogutud andmeid kasutada selleks, et teha kontekstipõhist ja personaalselt suunatud reklaami oma reklaamivõrgus.

Kui te ei soovi, et teie tegevus seoses meie teenusega oleks Google Analyticsile kättesaadav, siis paigaldage Google Analytics opt-out browser add-on. Nimetatud lisa ei lase Google Analyticsi JavaScriptil (ga.js, analytics.js ja dc.js) jagada Google Analyticsiga teavet teie külastusaktiivsuse kohta. Kui soovite rohkem teavet Google’i privaatsustavade kohta, siis külastage Google’i privaatsustingimuste veebilehte: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Reklaam

Oma teenuse toetamiseks ja käigushoidmiseks võime kasutada kolmandatest isikutest teenuseosutajaid, et näidata teile reklaame.

Google AdSense DoubleClick cookies

Kolmandast isikust müüjana kasutab Google cookieseid, et paigutada meie teenuse juurde reklaame. Google kasutab selleks DoubleClick cookiest ning see võimaldab Google’il ja tema partneritel teha meie kasutajatele reklaami, võttes aluseks nende külastused meie teenuse veebisaidile või teistele internet veebisaitidele.
Te võite loobuda DoubleClick cookiese kasutamisest huvipõhise reklaami jaoks, külastades Google’I reklaamiseadistuste veebilehte: http://www.google.com/ads/preferences/

Käitumispõhine taasturundamine

BALTIC CLEAN 360 OÜ kasutab taasturundusteenuseid, et suunata teile reklaame kolmandate isikute veebisaitidel pärast seda, kui olete külastanud meie teenust. Võttes aluseks teie varasemad külastused meie teenuse veebisaidile, kasutame meie koos kolmandatest isikutest müüjatega cookieseid, et teid teavitada ning kohandada ning suunata teile reklaame.
Google AdWords

Google AdWords taasturundusteenuseid pakub Google Inc.

Te võite loobuda Google Analyticsi Display turundusest ja kohandada endale sobivaks Google Display võrgustiku reklaame, külastades Google’i reklaamiseadistuste veebilehte: http://www.google.com/settings/ads Google soovitab teil paigaldada oma veebilehitsejasse ka järgmise lisa: Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics Opt-out Browser Add-on võimaldab veebisaitide külastajatel keelata oma andmete kogumise ja kasutamise Google Analyticsi poolt.

Kui soovite rohkem teavet Google’i privaatsustavade kohta, siis külastage Google’i privaatsustingimuste veebilehte: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

Twitteri taasturundusteenuseid pakub Twitter Inc.

Te võite loobuda Twitteri huvipõhistest reklaamidest, järgides nende juhiseid: https://support.twitter.com/articles/20170405 Kui soovite rohkem teavet Twitteri privaatsustavade ja -poliitika kohta, siis külastage nende privaatsuspoliitika veebilehte: https://twitter.com/privacy

Facebook

Facebooki taasturundusteenuseid pakub Facebook Inc. Kui soovite rohkem teavet Facebooki huvipõhiste reklaamide kohta, siis külastage järgmist veebilehte: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Facebooki huvipõhistest reklaamidest loobumiseks järgige Facebooki juhiseid: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook täidab Digitaalse Reklaami Liidu (Digital Advertising Alliance) kehtestatud käitumispõhise internetireklaami enesereguleerimise põhimõtteid (Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising). Samuti võite loobuda Facebooki ja teiste osalevate äriühingute teenustest Digitaalse Reklaami Liidu kaudu USAs: http://www.aboutads.info/choices/, Kanada Digitaalse Reklaami Liidu kaudu Kanadas: http://youradchoices.ca/ või Euroopa Interaktiivse Digitaalturunduse Liidu kaudu Euroopas: http://www.youronlinechoices.eu/, või kasutada selleks oma mobiilseadme seadistusi.

Kui soovite rohkem teavet Facebooki privaatsustavade kohta, siis külastage Facebooki andmete privaatsuspoliitika veebilehte: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Maksed

Oma teenuse raames võime pakkuda tasulisi tooteid ja/või teenuseid. Sel juhul kasutame maksete töötlemiseks kolmandate isikute teenuseid (näiteks maksete töötlejaid).

Me ei säilita ega kogu teie maksekaardi andmeid. See teave edastatakse otse meie kolmandatest isikutest maksete töötlejatele, kes kasutavad teie isikuandmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikale. Nimetatud maksete töötlejad järgivad maksekaarditööstuse andmeturbestandardi PCI-DSS nõudeid, mille on kehtestanud Maksekaarditööstuse Turbestandardite Nõukogu (PCI Security Standards Council) ja mis koondab selliseid maksekaarte nagu Visa, Mastercard, American Express ja Discover. Standardi PCI-DSS nõuded aitavad tagada maksetega seotud teabe turvalise käitlemise.

Teeme koostööd järgmiste maksete töötlejatega:
Maksekeskus AS
Nende privaatsuspoliitika leiate veebilehelt: https://makecommerce.net/terms

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida meie ise ei halda. Kui klõpsate kolmanda isiku lingile, siis suunatakse teid selle isiku veebisaidile. Soovitame teil tungivalt läbi lugeda iga külastatava veebisaidi privaatsuspoliitika.

Meil puudub kontroll kolmanda isiku veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ja -tavade üle ning me ei võta nende eest vastutust.

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 18-aastastele isikutele (edaspidi „lapsed”). Me ei kogu teadlikult isikut tuvastada võimaldavat teavet alla 18-aastaste isikute kohta. Kui te olete lapsevanem või eestkostja ning olete teadlik sellest, et teie laps on andnud meile oma isikuandmeid, siis palun võtke meiega ühendust. Kui meie avastame, et oleme kogunud laste isikuandmeid ilma vanema nõusolekut kontrollimata, siis võtame meetmed sellise teabe eemaldamiseks oma serveritest.

Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine

Me võime aeg-ajalt oma privaatsustingimusi muuta. Teavitame teid muudatustest, avaldades uue privaatsuspoliitika käesoleval veebilehel. Enne muudatuste jõustumist teavitame teid e-posti teel ja/või paigutame teate hästi nähtavale kohale oma teenuse veebisaidil ning ajakohastame käesoleva privaatsuspoliitika alguses oleva jõustumise kuupäeva.

Soovitame teil regulaarselt käesolev privaatsuspoliitika üle vaadata, et oleksite kursis võimalike muudatustega. Käesoleva privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad käesoleval veebilehel avaldamisega.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, siis võtke palun meiega ühendust e-posti teel: clean360.ee@gmail.com